Форум за Демокрация

Jens-Peter Bonde, co-chair of the Democracy-Forum (Photo: EUobserver.com)

В Конвента съществува ЕС- критична група от Евро-скептици и Евро-Реалисти.
Те предлагат алтернативен проектодоговор в който общите европейски закони се приемат и от националните парламенти.
При тази система всеки национален парламент ще трябва да определи свой Комисар, който да участва в седмичните събрания на Европейския комитет на националните парламенти.
Форумът за Демокрация се председателства от Йенс-Петер Бонд, Давид Хийткоут-Амори и Ян Захрадил.