Конституция за Европа

(читателска версия)

С маркировка, коментари в полетата
плюс обширен индекс за по-лесна ориентация

Във формат PDF (Последно издание: 26.01.2005):

Също и: Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) (читателска версия)

С маркировка, коментари в полетата плюс обширен индекс за по-лесна ориентация

СЪЩО И:

Презентация на Конституцията във формат на MS Powerpoint

Презентация в Powerpoint
Презентация във формат pdf

Това уникално издание ви представя сбит преглед на основните аспекти на Конституцията за Европа. Можете да го използвате като самостоятелен документ или за презентации.