Аархуска конвенция

(Photo: UN Environment Programme)

Международно споразумение, свързващо опазването на околната среда с човешките права. Ратифицирано от ЕС и предоставя на гражданите достъп до информация, участие във вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с опазването на околната среда.

Бележки

Носи името на датския град Аархус, където се е състояло подписването.

Връзки

http://www.unece.org/env/pp/