Видео игри

Съветът е приел резолюция за защита на младите потребители чрез класифициране на видео и компютърните игри.