Консенсус

Обикновено означава, че определено решение е взето почти единодушно, без значими разногласия.

Бъдещето

Все пак, в Конвента за бъдещето на Европа, председателят, Жискар Д’Етен, има различно и по-гъвкаво определение за “консенсус”. За него консенсус има, когато се разполага с повече от 50% и по-малко от 100%.