Проектоконституция

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

Конвентът създаде Проектоконституция, която да замени съществуващите договори на ЕС и на ЕО. Тя бе представена от Жискар Д’Етен пред държавните и правителствени глави на Срещата на върха сътояла се в Солун на 20 юни 2003.

Проекто- Конституционният договор се състои от четири части:

Част I: Цели, ценности, институции, компетеции, финанси, и т.н. на Съюза.

Част II: Харта на Основните права.

Част III: Събиране и коригиране на настоящите договори на ЕС и ЕО.

Част IV: Заключителни клаузи.

Бъдещето

Междуправителствената Конференция ще разисква по тази Проектоконституция от октомври 2003.

Ако всички държави членки и присъединяващите се държави я подпишат, тя ще трябва да бъде ратифицирана от националните парламенти или чрез референдум. Конституцията ще влезе в действие около 2006.