Европейска система на централните банки, ЕСЦБ

Връзката между националните централни банки и намиращата се във Франкфурт Европейска Централна Банка на  държавите-членки на Евозоната.

Връзки

Виж Икономически и валутен съюз.
http://www.euro.ecb.int/en/what/system.html