Клауза за гъвкавост

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

ЕС може да взема решения единствено ако в договорите съществува недвусмислена правова основа за тях. ДЕО съдържа така нарчената клауза за гъвкавост, която се използва за разширяване на сферите на приложение на регламентите на ЕС.
В рамките на целите на договорите, Чл. 308 ДЕО позволява на ЕС да властва в сфери в които различни от него институции нямат власт под други членове. Този член бе особено използван през седемдесетте и осемдесетте години, за да се увеличи компетентността на ЕС преди приемането на Единичния Европейски акт през 1987. Той въведе още специфични членове и глави, даващи власт на ЕС да законодателства в сфери като околна среда, изследователска дейност, развитие и регионална политика.

Бъдещето

Конвентът на ЕС ще запази клаузата за гъвкавост, за да позволи гъвкаво приспособяване на компетенциите на ЕС в различните политики на Съюза.

Съществуващата клауза за гъвкавост може да бъде използвана само във връзка с общия пазар. Новата клауза ще бъде използвана във всички сфери на Европейския Съюз. Виж Проектоконституцията, Чл. I-17.