Ратификация

ЕС ратифицира протокола от Кьото (Photo: Spanish Presidency)

Ратификацията е потвърждение на вече приет текст.

Договорите трябва да бъдат ратифицирани от Държавите Членки съобразно със съдържанието на съответните им конституции.
Дори когато договор е подписан от името на държава или няколко държави, той не е правно задължителен докато подписалите го държави не декларират формално, че са го ратифицирали. Договорите се ратифицират или чрез мажоритарен вот в националните парламенти или с референдум. В допълнение, за да бъде един договор задължителен, определеният период от време споменат в самия договор за влизането му в сила, трябва да е изтекъл.

Бъдещето

Голям брой членки на Конвента на ЕС за бъдещето на Европа предлагат приемането на Конституцияна ЕС да бъде последвано от референдум за ратифицирането й във всяка Държава Членка. Все пак, някои Държави Членки, като Великобритания, не приемат този съвет.