Религия

Church in Denmark (Photo: Lis Lak Risager)

Договорът от Ница и Хартата за основните права забраняват отрицателното отношение (дискриминация) основано на политически убеждения, пол или религия. (Чл. 13 ДЕО и Чл. 21 на Хартата)
Изключение прави специална директива на ЕС, която допуска половата дискриминация, когато църква наема свещеник (виж Директива 2000/78/CE от 27 ноември 2000).
Работа на Съда на ЕС в Люксембург е да определи границите на незаконната дискриминация и да се изкаже какво е допустимо от религиозна или теологическа гледна точка. Така се повдигат въпроси като следния: има ли право религиозно училище да уволни учител, който е променил религията си.

Или:

Бъдещето

Предлага се религията да бъде включена в Конституцията като една от ценностите на Съюза. Все пак, Председателството отказа. В преамбюла на Проектоконституцията е включено изречение за религиозното наследство на Съюза, а в Чл. I-51 се призовава за диалог между различните църкви и се признава техния статут.