Разделна компетентност

"Разделна компетентност" означава обикновено, че два различни субекта, вземащи решения, поделят правото да решават и да приемат закони.
Когато ЕС и Държавите Членки поделят компетентност, Държавата Членка губи своята компетентност щом ЕС реши да регламентира. Все пак, ЕС не губи компетентността си когато една, няколко или дори всички Държави Членки регламентират.

Законодателството на ЕС премахва националната компетентност за законодателстване.

Бъдещето

В Чл. I-13 на Проектоконституцията следващите области се превръщат в разделна компетентност: правила за конкуренция във вътрешния пазар, зоната на свобода, сигурност и справедливост, земеделие и риболов, транспорт, трансевропейски мрежи, енергетика, социална политика и политика на заетостат, икономика, социално и териториално единство, опазване на околната среда, обществено здраве и защита на потребителя.