Директива

Закон на ЕС, който задължава Държавите Членки да го включат в националното им законодателство в рамките на определен период от време, обикновено 18 месеца.
Ако държавите не изпълнят задължението си, директивата подлежи на разглеждане като директно приложима.
Съдът на ЕС може да изложи Държавите Членки, които не са спазили задължението си, на съдебни дела заведени от собствените им, или от други граждани.
Обикновено директивите се превръщат в национални закони от националните парламенти или, в повечето случаи, от правителствата чрез делегирани актове.
Директивите се различават от регламентите в закона на ЕС. Регламентите са директно приложими от момента на приемането им, без да са минали през националните парламенти.

Бъдещето
Форумът за демокрация предлага да се премахнат всички директиви и на тяхно място да се използват незадължителни препоръки.

Проектоконституцията запазва директивите и ги преименува на Рамкови закони на ЕС.