Равноправно отношение

Мъжете и жените трябва да бъдат равноправни в ЕС.

- Този принцип е залегнал в Член 2 ДЕО като една от целите на Общността.

- ДЕО забранява и всякаква дискриминация по национален признак- Чл. 12.
–Мерките, вземани от ЕС в борбата с всякакви форми на дискриминация (основана на полова, расова или етническа, религиозна или верска основа, на инвалидност, възраст или сексуална ориентация), се базират на Чл. 13 ДЕО, включен в Договора от Амстердам.
– Изискването за равноправно отношение към мъжете и жените по отношение на заплати, пенсии, работни условия, възможности за професионално развитие, и т.н. се основава на Чл. 141. ДЕО, който има също директен ефект върху гражданите.
Според присъда на Съдът на ЕС, работодател, който наема за същата работа мъже и жени и плаща по ниски заплати на жените, трябва да докаже, че не ги дискриминира. (дело 109/88).

Бъдещето
В Европейската Работна група за социална Европа на Конвента се провеждат продължителни и енергични дискусии за “равноправието” между мъже и жени като обща ценност на Съюза.
В крайна сметка “равноправието” е прието и е включено в първата Проектоконституция като основно убеждение (ценност) на ЕС, виж Чл. I-2.