Глоби

(Photo: European Commission)

Страните Членки могат да бъдат наказвани с дневни глоби ако не прилагат директивите на ЕС. Страните приели Еврото (членки на Евро-Зоната), могат да бъдат глобявани ако нарушат 3 процентния таван за годишен бюджетен дефицит при обществени разходи.

Връзки

Виж Икономически и Валутен Съюз, EMU данни, Критерии за Сближаване и Пакт за Стабилност и Растеж.