Междуправителствен Съвет

Meeting room at the Laeken Summit (Photo: EU Commission)

Междуправителствения Съвет е вземащо решения тяло на ЕС. Всички постигнати решения трябва да бъдат взети единодушно от всички Държави Членки.

Договорите на ЕС могат да бъдат коригирани единствено след Междуправителствен Съвет на който са били представени всички Държави Членки. Резултатът от Междуправителствен Съвет е договор, който се изпраща на Държавите Членки за ратификация. Преди да влезе в сила договорът се ратифицира според конституционните изисквания на всяка държава.

Бъдещето

Конвентът за Бъдещето на Европа предлага Европейският Съвет, вземащ решения с обикновено мнозинство, да свика Конвент съставен от представители на Парламента на ЕС, на националните парламенти, на националните правителства и на Комисията на ЕС. Впоследствие Конвентът ще приеме промени в бъдещата Конституция по общо съгласие. Тези промени ще трябва да бъдат ратифицирани впоследствие от Държавите Членки.

В Проектоконституцията, Чл. I-24.4, се позволява на Министър-Председателите да променят всички членове без ратификация, при наличие на единодушие или квалифицирано мнозинство.