Неутралитет

Trinity College in Dublin (Photo: EU Commission)

Сред петнадесетте Държави Членки на ЕС, Ирландия, Швеция, Финландия и Австрия са неутрални. Те не членуват в нито един военен съюз и не са обвързани с ангажименти за обща отбрана.

От страните кандидатки Малта и Кипър декларират, че ще останат неутрални и необвързани. На проведената през декември 2002 в Копенхаген среща на върха те запазиха специалния си статус в това отношение.

Договорът от Маастрихт поставя проблем пред неутралните държави, тъй като той поставя основите на колективни действия на ЕС в сферата на Общата външна политика и политика на Сигурност. (ОВППС).
Според договореностите, при тяхно желание, неутралните държави ще могат да вземат участие във военни операции на ЕС, но няма да бъдат правно задължени да го сторят.

Те няма да получават или споделят тайни на НАТО, както правят държавите от ЕС членуващи в НАТО.

Бъдещето

Проектоконституцията (Чл. I-15.2) задължава всички Държави Членки да поддържат ОВППС.