Категории на компетентност

Проектоконституцията на Председателството на Конвента съдържа различни категории на компетентност.

Изключителна компетентност

Чл. 12 определя правила за конкуренция във вътрешния пазар, митническо обединение, обща търговска политика, парична политика на Евро държавите, опазването на морските биологични ресурси под знака на обща риболовна политика и, при определени обстоятелства,- сключването на международни споразумения като изключителна компетентност.
В този случай Държавите Членки нямат право на собствена законодателна инициатива.

Разделна компетентност

Чл. 13 определя вътрешния пазар, селското стопанство и риболова, транспорта, трансевропейските мрежи, енергетиката, някои сфери на социалната политика, икономиката, социалното и териториално единство, опазването на околната среда, някои сфери на народното здраве, потребителските права и зоната на свобода, сигурност и справедливост като разделна компетентност.

В този случай Държавите Членки губят правото да законодателстват, когато ЕС законодателства.

За изследователска дейност, технологичен прогрес, космос, ЕС може да действа и да приема програми, както това могат да правят и Държавите Членки.

За сътрудничеството по развитието и хуманитарната помощ Съюзът ще има компетентността да действа и да води обща политика без да известява Държавите Членки за използването на компетентността им.

Други

Специфичните правни основи ще бъдат включени в трета част на Конституцията.