Римско събрание

Group Photo at Maastricht, December 1991 (Photo: European Commission)

Съвместно събрание на Парламента на ЕС и на националните парламенти, състояло се в Рим през 1990, с цел подготвяне на промените в договора  от Маастрихт .

Бъдещето

Следващият учредителен договор е разработен от Конвента  и ще бъде представен на междуправителствена конференция .
Прибягването до Конвент може да се превърне в стандарт при изготвянето на бъдещи договори.