Цели на ЕС

(Photo: Court of Auditors)

ЕС трябва да допринася:

Той трябва да насърчава и солидарността между различните поколения и между държавите, както и равните възможности за всички.
Виж също Ценности на Европейския Съюз.

Европейската Общност дефинира целите си в Член 2 ДЕО. Те не са правно задължителни. Съдът на ЕС може да ги вземе предвид, когато решава по дадено съдебно дело.

Бележки

Първата и най-важна цел бе създаването на общ пазар.

Следващи договорености включват намеренията за създаване на: Икономически и валутен съюз; Обща външна политика и политика на Сигурност; и сфера Правосъдие и вътрешни работи.

Бъдещето

Проектоконституцията, предложена от Конвента за Бъдещето на Европа, включва още по-широк кръг цели.
Чл. 3, разглеждащ целите на Съюза, включва между другото: поддържането на мира и благосъстоянието на Европейските граждани; зона на свобода, сигурност и справедливост без вътрешни граници; устойчиво развитие, базирано на балансиран икономически прираст и социална справедливост; икономика на социален пазар; висока конкурентноспособност и ориентираност към пълна заетост и социален прогрес; единствен и свободен пазар.

Съюзът ще трябва също да се бори със социалното изключване и дискриминацията, да допринася за социална справедливост и защита, равенство между половете, солидарност между поколенията и защита на детските права.